Duurzaam en energiezuinig ontwerpen

Home > Nieuws > Duurzaam en energiezuinig ontwerpen

Duurzaam en energiezuinig ontwerpen

FKG ARCHITECTEN AAN DE ZAAN heeft in opdracht van Lidl Nederland een duurzaam distributiecentrum ontworpen, 46.000 m² groot, inmiddels gebouwd en opgeleverd in Heerenveen. Met de inspanning van de ontwerpende partijen in samenwerking met Lidl Nederland is dit ontwerp beoordeeld en beloond met het ‘4 sterren BREEAM-NL Nieuwbouw Oplevercertificaat (Excellent)’ van de Dutch Green Building Council (DGBC). Nog nooit eerder heeft een distributiecentrum in Nederland van deze omvang zo’n hoogwaardig duurzaamheidscertificaat behaald.

“Met dit distributiecentrum laat Lidl zien dat het bedrijf duurzaam écht serieus neemt”, vindt Stefan van Uffelen van de Dutch Green Building Council.”

Duurzaam

Het Nederlandse Bouwbesluit is een verzameling van bouwtechnische voorschriften waar alle bouwwerken in Nederland minimaal aan moeten voldoen. Dit Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het realiseren van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. De energie-prestatieverbetering van het nieuwe distributiecentrum is meer dan 70% ten opzichte van het Nederlandse Bouwbesluit. Deze enorme winst op het gebied van energieprestatie is behaald door op verschillende gebieden verbeteringen door te voeren ten opzichte van de conventionele wijze van bouwen.

Het complete distributiecentrum is binnen voorzien van Philips LED-verlichting. Het betreft 45% besparing per jaar t.o.v. reguliere verlichting, hetgeen vergelijkbaar is met een besparing van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 71 huishoudens. Verlichting wordt, daar waar mogelijk, gereguleerd door middel van aanwezigheids-detectie en daglichtsensoren. Dit betreft een besparing van 22%, t.o.v. een situatie waar geen regulering plaatsvindt, hetgeen vergelijkbaar is met een besparing van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van negentien huishoudens. De energiezuinige buitenverlichting wordt gereguleerd d.m.v. automatische aan- en uitschakelingen en schemerschakeling. ’s Nachts wordt de verlichting automatisch gedimd.

Zowel in het distributiecentrum als het bijbehorende kantoorgebouw is voor zoveel mogelijk daglichttoetreding gezorgd t.b.v. visueel comfort en het welbevinden van de medewerkers. De kozijnen zijn voorzien van HR+++ driedubbel isolatieglas. Ramen en deuren zijn normaliter de slechtst presterende onderdelen met betrekking tot isolatie. Driedubbel glas heeft een betere isolatiewaarde dan dubbel glas en werkt comfortverhogend voor de gebruiker van het pand.

Meten is weten. Het elektriciteit- en waterverbruik wordt continu geregistreerd en gecontroleerd. Dankzij deze monitoring kunnen installaties geoptimaliseerd worden en kan het elektriciteitsverbruik nog beter in de hand worden gehouden en kan er bijgestuurd worden waar dat nodig is.

“Er wordt alleen gebruik gemaakt van waterbesparende toiletten, kranen en douches.”

Gasaansluiting overbodig!

Het distributiecentrum beschikt niet over een gasaansluiting, er wordt gebruik gemaakt van energieopslag in de bodem. Warmte wordt opgeslagen in de bodem voor gebruik in de winter, koude wordt opgeslagen in de bodem voor gebruik in de zomer. Het ‘open WK-systeem, dit betekent opslag in open grondwater, maakt gebruik van twee bronnen, geboord in een geschikte grondwaterlaag ca. 70 m. diep. Grondwater wordt opgepompt, gebruikt voor verwarming of koeling en vervolgens weer in de grond geïnfiltreerd. De watervoerende lagen in de bodem worden hierbij als buffer gebruikt. ’s Zomers wordt water uit de koude bron (ca. 7 ºC) gepompt en gebruikt voor koeling. Het opgewarmde water wordt teruggebracht in de warme bron (ca. 20º C). ’s Winters wordt het gebouw verwarmd met dit opgewarmde water en een warmtepomp. Het afgekoelde water vloeit weer in de koude bron terug. ’s Zomers draait dit proces en de stromingsrichting van het grondwater om. Door voor verwarming geen fossiele brandstof te gebruiken wordt ook hier het milieu ontzien.

Naast deze energiezuinige wijze van warmte en koude inbreng in het pand is het dak voorzien van hoogwaardige isolatie en PVC vrije recyclebare dakbedekking in een lichte kleurstelling om de opwarming door / invloed van de zon te beperken.

“Met alle initiatieven die bij de bouw van dit nieuwe distributiecentrum zijn genomen, laat Lidl zien dat er aan alle aspecten op het gebied van duurzaamheid is gedacht” aldus Marjan Minnesma van Urgenda

Energiezuinig en milieuvriendelijk koelen en vriezen

Voor de koel- en vriesgebieden wordt er gebruik gemaakt van een zeer energiezuinig en milieuvriendelijke koelinstallatie gelabeld met Europees A-energielabel. De koel- en vriesinstallatie wordt gekoeld op basis van CO2 koudemiddel. Doordat CO2 onttrokken wordt uit de buitenlucht wordt de ozonlaag niet aangetast en levert dat geen bijdrage aan het broeikaseffect. Nu steeds meer bekend wordt over de negatieve milieueffecten van de synthetische koudemiddelen (HFK’s), zoals invloed op de ozonlaag en de broeikas gasproblematiek, gaat de ontwikkeling van installaties op basis van CO2 en andere natuurlijke koudemiddelen steeds sneller. Tevens heeft de CO2 installatie in combinatie met warmteterugwinning voor de vloerverwarming een positieve bijdrage op de energiebesparing van het DC. De restwarmte die de installatie produceert wordt weer gebruikt het distributiecentrum mee te verwarmen.

Dit Lidl distributiecentrum behoort tot de 5% meest duurzame gebouwen van Europa!”, aldus DGBC

Comfort, milieu en ecologie

Medewerkers worden gestimuleerd om met de fiets of het openbaar vervoer naar het distributiecentrum te reizen (extra faciliteiten en veiligheidsmaatregelen voor fietsers, alternatief- en openbaar vervoer) . Voor medewerkers en bezoekers die met de auto naar het distributiecentrum komen is er de mogelijkheid gecreëerd om de elektrische auto gratis op te laden bij een van de oplaadpunten op het parkeerterrein.

Medegebruik van bebouwde omgeving door planten en dieren wordt gestimuleerd middels natuurvriendelijk beheer en onderhoud. Zo wordt het gebruik van buitenverlichting beperkt, zijn er geluidsreducerende maatregelen genomen, zwaluw- en vleermuizenburchten gebouwd, uilenkasten geplaatst en extra bomen aangeplant. Al het hemelwater wordt natuurlijk opgevangen in de naastgelegen wateropvang (sloten). Zo wordt het riool ontlast en de opname van regenwater door de bodem gestimuleerd.

Reststromen die voortkomen uit de bedrijfsvoering worden tot een minimum beperkt. Wat resteert wordt zorgvuldig gescheiden om het daarna weer zo hoogwaardig mogelijk te verwerken. Zo worden reststromen waardevolle grondstoffen.

klik hier om naar het project te gaan en hier om naar Breeam.nl te gaan

Duurzaam en energiezuinig ontwerpen